PaństwaImię;Strony InternetowejINFORMACJE OGÓLNE

UAB Thinking Organisations, kod korporacyjny: 303342072, adres siedziby: Konstitucijos pr. 15-66, Vilnius, Litwa (zwany dalej „Administratorem Danych”) za pomocą niniejszej polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką Prywatności”) określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych w firmie zarządzanej przez Administratora Danych podczas korzystania z platformy do testów Unlock (pod adresem app.unlocktest.com, zwanej dalej: „Platformą”) oraz podczas korzystania z serwisu unlocktest.com (zwanego dalej „Serwisem”). Warunki określone w Polityce Prywatności obowiązują przy każdorazowym wejściu na stronę internetową, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet, telewizor itp.) Użytkownik korzysta.

Dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności jest bardzo ważne, gdyż każdorazowo korzystając z Platformy lub odwiedzając Stronę Administratora, wyraża się zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. 

Podając swoje dane osobowe (w tym dane przekazane bezpośrednio lub pośrednio podczas odwiedzania Strony Internetowej i korzystania z Platformy), Podmiot Danych wyraża zgodę i nie sprzeciwia się ich wykorzystywaniu i przetwarzaniu przez Administratora Danych w celach i zgodnie z procedurą, które zostały określone w niniejszej Polityce Prywatności oraz przy zgodzie Podmiotu Danych, wedle zasad przewidzianych przez akty prawne.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą przekazywać żadnych danych osobowych za pośrednictwem Platformy i Strony Internetowej Administratora.

Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników specyficznych określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, religijną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Przedstawiciel: osoba reprezentująca Klientów, Partnerów Administratora Danych, Usługodawców, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Wnioskodawca: osoba, która wykazuje zainteresowanie Platformą administrowaną przez Administratora Danych lub pragnie skontaktować się z Administratorem Danych w innych sprawach.

Data Subject – for the purposes of this Privacy Policy – the Representative, Applicant, Client, Candidate, Partner, Service Provider, Persons calling by phone or any other natural person whose personal data are processed by the Data Controller.

Zgoda Podmiotu Danych: dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli Podmiotu Danych, przez co osoba, której dane dotyczą, w drodze oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Platforma: platforma do przeprowadzania testów Unlock (app.unlocktest.com), która, po dokonaniu rejestracji i opłaceniu usług (lub w przypadku ograniczonej czasowo możliwości przyznanej przez Administratora Danych korzystania z usług za darmo – bez uiszczania opłat), umożliwia zarejestrowanym klientom oraz ich pracownikom lub kandydatom do zatrudnienia wypełnianie testów i ankiet służących do oceny ich cech osobowości.

Kandydat: osoba uczestnicząca lub zamierzająca wziąć udział w prowadzonym przez Administratora Danych procesie selekcji pracowników.

Klient: osoba zawierająca (w tym także drogą internetową) umowę z Administratorem Danych na korzystanie (dokonywanie zakupu) z Platformy.

Partner: osoba fizyczna lub prawna współpracująca z Administratorem Danych lub zawierająca z Administratorem Danych umowę o współpracy (np. w zakresie rozwoju narzędzi informatycznych).

Usługodawca: osoba fizyczna lub prawna, która może oferować lub oferuje Administratorowi Danych towary, usługi lub dzieła i która współpracuje z Administratorem Danych lub zawarła z nim umowę sprzedaży towarów, usług lub dzieł.

Osoba dzwoniąca telefonicznie: osoba dzwoniąca pod opublikowany numer telefonu kontaktowego w sprawie korzystania (zakupu) usług administrowanych przez Administratora Danych lub w innych sprawach.

Marketing bezpośredni: działania mające na celu oferowanie osobom towarów lub usług drogą pocztową, telefoniczną lub bezpośrednio i/lub uzyskiwanie ich opinii na temat oferowanych towarów bądź usług.

Przetwarzanie danych osobowych: każda czynność lub zbiór czynności dokonywanych na danych osobowych lub grupach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, na przykład gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator Danych gromadzi dane osobowe zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontroli. Zostaną zastosowane wszelkie rozsądne środki techniczne i administracyjne w celu ochrony danych zgromadzonych na temat Podmiotów Danych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem lub wprowadzaniem zmian.

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (z 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”), ustawy Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych oraz innych aktów prawnych Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej. Terminy użyte w Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicjami w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych oraz w Ustawie Republiki Litewskiej o Prawnej Ochronie Danych Osobowych.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY O UŻYTKOWNIKU?

Informacje przekazane bezpośrednio przez Użytkownika.

Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej.

Podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej, zbieramy także informacje ujawniające specyfikę korzystania ze świadczonych przez nas usług lub automatycznie generowane statystyki odwiedzin. Więcej informacji można znaleźć w „Polityce dotyczącej plików cookie”.

Informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych

Możemy pozyskiwać informacje o Użytkowniku ze źródeł publicznych i komercyjnych (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące akty prawne) i łączyć je z innymi informacjami, które otrzymujemy od Użytkownika lub na jego temat. Możemy pozyskiwać informacje o Użytkowniku z serwisów społecznościowych podmiotów zewnętrznych, gdy łączy się z nimi, np. konta sieciowe Facebooka.

Inne informacje zebrane przez nas

Za zgodą Użytkownika możemy również gromadzić inne informacje na jego temat, jego urządzenia lub sposobu korzystania z treści naszej witryny.

Można zdecydować o nieprzekazywaniu nam pewnych informacji; jednak w takim przypadku, możemy odmówić dostępu do oferowanych przez nas usług.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KORZYSTANIA Z PLATFORMY DO TESTÓW UNLOCK I PLATFORMY DO TESTÓW UNLOCK DLA NAUCZYCIELI

Przetwarzanie danych osobowych Klientów (Przedstawicieli) oraz ich pracowników lub kandydatów do zatrudnienia. W przypadku przetwarzania danych na zlecenie Klienta – jego pracowników lub kandydatów do zatrudnienia – UAB „Thinking Organisations” pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego Dane. W pozostałych przypadkach, gdy dane przetwarzane są w zawarcia lub wykonania umowy,, wówczas pełni rolę Administratora Danych. Przetwarzaniu podlegają następujące dane:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Reprezentowana osoba (związek z reprezentowaną osobą);
 • Stanowisko
 • Miejsce pracy;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Informacje dotyczące płatności (łącznie z danymi na temat osobistego kodu, jeśli płatnik postanawia go podać)
 • Dane przekazane w ankietach i testach;
 • Inne informacje dotyczące użytkowania oprogramowania oraz usług konserwacji.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, ich pracowników, osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym Klienta, w trakcie realizacji umowy z Klientem lub od osób trzecich pozostających w relacji z Podmiotem Danych.

Zobowiązujemy się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom niepowiązanym, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Po uzyskaniu zgody Klienta na udostępnienie danych osobowych;
 • W ramach wdrażania uzasadnionych interesów Administratora (np. w przypadku windykacji);
 • Udostępnienie danych uprawnionym organom (np. STI, SODRA) zgodnie z procedurą określoną przez akty prawne.

Administrator Danych może przekazywać dane osobowe Klientów i innych Podmiotów Danych do Procesorów Danych nieokreślonych w niniejszej Polityce, a świadczącym usługi (wykonującym prace) na rzecz Administratora Danych i przetwarzającym dane osobowe Klientów i Podmiotów Danych w imieniu Administratora Danych (np. firmy świadczące usługi księgowe). Przetwarzający Dane mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych i jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów. Jeżeli Administrator Danych zaangażuje podmioty przetwarzające dane, wówczas Administrator Danych podejmie wszelkie niezbędne środki, aby podmioty przetwarzające dane posiadały odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa oraz zachowały poufność danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Podmiotu Danych wyrażonej przy podaniu danych osobowych lub realizacji umowy zawartej z Podmiotem Danych (art. 6 (1)(a)  i (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (GDPR, w Polsce: RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE BADAŃ NAUKOWYCH

W trakcie badań naukowych lub do celów statystycznych mogą być wykorzystywane wyłącznie dane zanonimizowane. Nie mogą być do nich używane żadne dane, które można powiązać z Podmiotami, których owe dane dotyczą.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH KONSULTACJI LUB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Przetwarzanie danych osobowych Aplikantów, w tym Osób dzwoniących do Administratora Danych w celu konsultacji, złożenia zapytania lub w innych celach. Administrator Danych przetwarza następujące dane osobowe Aplikantów, w tym Osób kontaktujących się telefonicznie:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Stanowisko;
 • Miejsce pracy (jeśli dotyczy)

Dane osobowe Aplikantów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Dane osobowe w celu konsultacji czy złożenia zapytania przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przy przekazywaniu danych osobowych (art. 6(1)(a) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI UMÓW Z PARTNERAMI I USŁUGODAWCAMI

Administrator Danych, współpracując z Partnerami i Usługodawcami, przetwarza następujące dane osobowe osób fizycznych lub Przedstawicieli:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Numer dowodu tożsamości;
 • Adres;
 • Dane dokumentu potwierdzającego działalność (numer indywidualnego certyfikatu działalności, data wystawienia itp.);
 • W przypadku handlu elektronicznego – dane zlecenia płatniczego;
 • Pełnomocnictwo;
 • Autoryzacja;
 • Represented person (connection with the represented person);
 • Stanowisko;
 • Miejsce pracy;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Inne informacje podawane w trakcie współpracy lub realizacji umowy.

Dane uzyskane bezpośrednio od osób fizycznych, Przedstawicieli lub osób reprezentowanych.

Zobowiązujemy się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom niepowiązanym, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • Po uzyskaniu zgody Klienta na udostępnienie danych osobowych;
 • Realizując nasze obowiązki jako Administratora Danych (np. dane mogą być przekazywane (kurierowi), firmom logistycznym świadczącym usługi dostawy towarów, firmom świadczącym usługi pocztowe, archiwizacyjne, audytowe, prawne, finansowe, usługodawcom lub stronom powiązanym z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi systemami płatności, np. SWIFT);
 • W ramach wdrażania uzasadnionych interesów Administratora (np. w przypadku windykacji);
 • Udostępnienie danych uprawnionym organom (np. STI, SODRA) zgodnie z procedurą określoną przez akty prawne.

Administrator Danych może przekazywać dane osobowe osób fizycznych i Przedstawicieli podmiotom Przetwarzającym Dane, niewymienionym w niniejszej Polityce, a które świadczą usługi (wykonują prace) na rzecz Administratora Danych i przetwarzają dane osobowe osób fizycznych i Przedstawicieli w imieniu Administratora Danych (np. firmy świadczące usługi księgowe).

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umów z Usługodawcami i Dostawcami odbywa się w oparciu o wykonanie umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6(1)(b) i (f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Administrator Danych stara się udostępniać odbiorcom biuletynów wyłącznie istotne wiadomości i inne przydatne informacje, przestrzegając niniejszej Polityki Prywatności.

Następujące dane osobowe Klientów i innych Podmiotów Danych mogą być przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Adres e-mail;

Po wysłaniu biuletynu, Administrator Danych może gromadzić statystyki dotyczące zachowania Podmiotu Danych związane z korzystaniem z treści newslettera (np. czy newsletter został przeczytany, jakie linki zostały otwarte przez Podmiot Danych).

Adres e-mail Podmiotu Danych może być wykorzystywany do przedstawiania reklam na Facebooku, Google i innych platformach reklamowych, dopasowując reklamy do docelowej grupy odbiorców.

Dane osobowe uzyskane bezpośrednio od Podmiotów Danych. Administrator Danych może przekazywać Dane osobowe wyłącznie podmiotom trzecim, świadczącym specjalistyczne usługi, w celu przesyłania wiadomości e-mail czy dostosowywania rodzaju reklam zamawianych za pośrednictwem platform reklamowych.

Dane osobowe Klientów i innych Podmiotów Danych przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej podczas podawania danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6(1)(b) i (f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych oraz art. 69(2) Ustawy Republiki Litewskiej o Łączności Elektronicznej, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych).

Informujemy, że Podmiot Danych ma prawo w dowolnym momencie nie wyrazić zgody lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, bez podawania powodu, zawiadamiając o tym e-mailowo na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu: +370 68717664.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA CELE SELEKCJI KANDYDATÓW DO PRACY

W celu selekcji personelu, Administrator Danych przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Kandydata w zakresie, w jakim te dane osobowe zostały przekazane. Administrator Danych może przetwarzać następujące dane Kandydatów:

 • Imię;
 • Nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Adres zamieszkania;
 • Wykształcenie;
 • Miejsce pracy;
 • Ukończone kursy;
 • Umiejętności językowe;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Zdjęcie osoby (tylko w przypadku, gdy Kandydat dołącza je do CV; Administrator Danych nie wymaga przesłania zdjęcia);
 • Rekomendacje;
 • Inne dane dobrowolnie podane przez Kandydata, zawarte w jego CV lub innych przedstawionych dokumentach.

Dane uzyskane bezpośrednio od Kandydatów lub podmiotów zewnętrznych świadczących usługi poszukiwania pracy, selekcji i/lub pośrednictwa (np. agencje zatrudnienia, internetowe portale dla poszukujących pracy, sieci społecznościowe dotyczące kariery zawodowej (np. LinkedIn) itp.). Dane te nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Dane Kandydatów przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przy podaniu danych osobowych lub prośby Kandydata przed zawarciem umowy (art. 6(1)(b) i (b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych).

CO ROBIMY W CELU OCHRONY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe będą chronione przed utratą, nieuprawnionym użyciem oraz zmianami. Wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę wszelkich informacji gromadzonych przez nas w celu świadczenia usług. Przypominamy, że pomimo podjęcia przez nas odpowiednich działań mających na celu ochronę danych Użytkownika, żadna strona internetowa, transakcja internetowa, system komputerowy czy komunikacja bezprzewodowa nie są całkowicie bezpieczne.

Administrator Danych stosuje różne okresy przechowywania Danych Osobowych, zgodnie z wymogami aktów prawnych i celami przetwarzania owych danych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania
Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych w celu konsultacji czy realizacji zapytania 3 (trzy) lata od dnia konsultacji czy realizacji zapytania, z wyjątkiem sytuacji, gdy Podmiot Danych ubiega się o świadczenie usług przez Administratora Danych. W takim przypadku będzie obowiązywał ogólny okres 10 (dziesięciu) lat.
Przetwarzanie danych osobowych Klientów i ich pracowników (użytkowników) lub potencjalnych pracowników (w postępowaniu rekrutacyjnym) Okres trwania umowy i 10 (dziesięć) lat po jej wygaśnięciu.
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych i Przedstawicieli w celu realizacji umów z Partnerami czy Usługodawcami Okres trwania umowy i 10 (dziesięć) lat po jej wygaśnięciu.
Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych na cele marketingu bezpośredniego 5 (pięć) lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że Podmiot Danych złoży wniosek o przedłużenie tego terminu. Gdy dane osobowe Podmiotu Danych przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Podmiotu Danych, Administrator Danych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Podmiotu Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (niezwłocznie je niszcząc), gdy Podmiot Danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu.
Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów w celach rekrutacyjnych 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu procesu selekcji personelu. Do dłuższego przechowywania CV Kandydatów i innych danych wymagana jest zgoda KandydataExemptions from the periods of storage may be applied to the extent they do not infringe the rights of Data Subjects and are in compliance with legal requirements.

Po upływie ustalonych terminów – o ile nie zostały one przedłużone – dane zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

TWOJE PRAWA

Podmiotowi Danych, którego dane są przetwarzane w ramach działalności Administratora Danych, przysługują następujące prawa:

 • Prawo do wiedzy (bycia poinformowanym) o przetwarzaniu jego (jej) danych;
 • Prawo dostępu do swoich danych i wiedzy o tym, jak są przetwarzane;
 • Prawo do wprowadzania sprostowań w swoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych uwzględniając cele ich przetwarzania;
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), tj. do zaprzestania przetwarzania własnych danych (z wyjątkiem ich przechowywania);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z ważnego powodu;
 • Prawo do przenoszenia danych, jeżeli Podmiot Danych przekazał Administratorowi swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane lub przeznaczone do przetwarzania na cele marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim;
 • Prawo do złożenia skargi do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Republiki Litewskiej.

Podmiot Danych ma prawo skierować do Administratora Danych na piśmie wszelkie żądania lub polecenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w następujący sposób: listem poleconym wysłanym do doręczenia na adres: UAB Thinking Organisations, Konstitucijos pr. 15-66, Vilnius, Litwa; e-mailem: [email protected].

Po otrzymaniu takiego żądania lub polecenia Administrator Danych, nie później niż w terminie miesiąca od daty żądania, udzieli odpowiedzi i wykona określone w żądaniu czynności – lub odmówi ich wykonania. W stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę stopień złożoności i liczbę żądań, wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Administrator Danych poinformuje Podmiot Danych o takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, podając również przyczyny odmowy.

Administrator Danych może odmówić umożliwienia Podmiotom Danych realizacji wskazanych powyżej praw, za wyjątkiem nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, gdy w przypadkach określonych przez prawo konieczne jest zapewnienie zapobiegania przestępstwom, badania i identyfikacji przestępstw, naruszeń etyki biznesowej lub zawodowej oraz ochrony praw i wolności Podmiotu Danych lub innych osób.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGI I PRODUKTY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 

Na Stronie Internetowej Administratora Danych mogą znajdować się banery reklamowe podmiotów zewnętrznych oraz łącza do ich stron internetowych i usług, nad którymi Administrator Danych nie sprawuje kontroli, np. łącze do profilu Administratora Danych na Facebooku. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zapewnienie prywatności informacji gromadzonych przez podmioty zewnętrzne. Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi zachowania prywatności obowiązującymi na witrynach internetowych i w usługach świadczonych przez podmioty zewnętrzne, z których się korzysta.

Gdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe za pośrednictwem Facebooka lub LinkedIn, rozumiemy, że tym samym wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim pod podanym numerem telefonu kontaktowego lub adresem e-mail i przesyłanie ofert usług.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uzupełnienia lub zmiany w Polityce Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Jeżeli Podmiot Danych korzysta z Serwisu i usług świadczonych przez Administratora Danych po uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności, uważa się to za jednoznaczne z tym, że Podmiot Danych nie zgłasza sprzeciwu wobec takich uzupełnień lub zmian.

CONTACT US

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, zapraszamy do skontaktowania się z nami w dogodny dla Państwa sposób:

Nr tel.: +370 68717664

e-mail: [email protected]

Adres pocztowy: „Thinking Organisations”, Konstitucijos pr. 15-66, Vilnius, Litwa

Zaktualizowano 19 maja 2021 r.